150.000 
200.000 
200.000 300.000 
Thiết bị phòng quay
.
.
.
.