180.000 
1.000.000 
100.000 200.000 
140.000 300.000 
100.000 
130.000 
220.000 
100.000 350.000 
Thiết bị phòng quay
.
.
.
.