Bộ treo phông, Motor cuốn phông

Khung treo phông di động 2,4x3m

1,100,000 

Bộ treo phông, Motor cuốn phông

Khung treo phông di động 2,6x3m

900,000 

Bộ treo phông, Motor cuốn phông

Khung treo phông di động 2,8x3m

1,600,000 

Bộ treo phông, Motor cuốn phông

Khung treo phông di động 2x2m

600,000 

Bộ treo phông, Motor cuốn phông

Khung treo phông di động 2x3m

750,000 

Bộ treo phông, Motor cuốn phông

Khung treo phông di động 3,8×5,4m

3,450,000