Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn spotlight 150w Yiying

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn spotlight 1KW Yiying

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn spotlight 2KW Yiying

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn spotlight 300w Yiying

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn spotlight 5KW Yiying

Đèn quay phim, Đèn trường quay

Đèn spotlight 650w Yiying